Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk...

Pamudinājumi un apbalvojumi

Pamudinājumi un apbalvojumi 2016./2017.m.g.

Normatīvais dokuments
Apbalvojuma veids, mērķgrupa
Nosacījumi
Laiks/periods

NOLIKUMS Par stipendijām izglītojamajiem Lielvārdes novadā

„Ziemassvētku stipendija” – vienreizēja stipendija (naudas balva) 7.-9.klašu skolēniem

*mācību sasniegumu vidējais vērtējums nav zemāks par 8 ballēm (vienā mācību priekšmetā ir pieļaujams zemāks sasniegums - 6 vai 7 balles);

*aktīvi iesaistās izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, novadu apvienības organizētajos pasākumos (olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c.) vai novada/valsts/starptautiska mēroga pasākumos/sacensībās, un/vai izglītojamais piedalās vismaz vienā interešu izglītības programmā; 

*nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu;

*nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, un izglītojamais nav administratīvi sodīts par pārkāpumiem ārpus izglītības iestādes.

1.semestra beigās

NOLIKUMS Par stipendijām izglītojamajiem Lielvārdes novadā

„ Gada absolventa” stipendija – vienreizēja stipendija (naudas balva), absolvējot  9.,12.klasi

2.semestra beigās -jūnijs

NOLIKUMS Par stipendijām izglītojamajiem Lielvārdes novadā

10.-12.klašu izglītojamajiem – ikmēneša stipendija par mācību gada 8 mēnešiem

*mācību sasniegumu vidējais vērtējums mēnesī nav zemāks par 8 ballēm; 

*11.klasē iesaistās zinātniski pētnieciskā darba izstrādē; 

*aktīvi iesaistās izglītības iestādes ārpusstundu aktivitātēs, novadu apvienības organizētajos pasākumos (olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c.) vai novada/valsts/starptautiska mēroga pasākumos, un/vai izglītojamais piedalās vismaz vienā interešu izglītības programmā; 

*nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu; 

*nav skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, un izglītojamais nav administratīvi sodīts par pārkāpumiem ārpus izglītības iestādes.

oktobris- maijs

Kārtība Pateicības izteikšanai vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem un pedagogiem Lielvārdes novadā

Par izglītojamo un pedagogu sasniegumiem valsts, valsts atklātajās, Vidzemes reģiona un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs un interešu izglītības konkursos, sporta sacensībās

*iegūta 1. vai 2. vieta vismaz vienā Valsts izglītības satura centra organizētajā 2.posma olimpiādē vai konkursā valsts līmenī;

* iegūta 1.vai 2. vieta vismaz divās novadu apvienības olimpiādēs; 

* iegūta godalgota vieta valsts 3.posma olimpiādē vai ir bijis valsts posma olimpiādes dalībnieks; 

*iegūtas vairākas godalgotas vietas starptautiska, valsts, Vidzemes reģiona mēroga sporta sacensībās

maijs

Kārtība Pateicības izteikšanai vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem un pedagogiem Lielvārdes novadā

Par augstiem sasniegumiem vienā vai vairākās valsts, Vidzemes reģiona olimpiādēs, valsts interešu izglītības konkursos vai sacensībās var izvirzīt izglītojamos šādām nominācijām

„Izcilnieks dabas zinībās un tehnoloģijās” (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, informātika); 

*„Izcilnieks valodās” (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvalodas); *„Izcilnieks sabiedrības zinībās” (vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas); *„Izcilnieks mākslās” (literatūra, mūzika, vizuālā māksla); 

*„Izcilnieks sportā” par sasniegumiem valsts un starptautiskā līmenī tiek apbalvots pasākumā „Sporta laureāts”

maijs

Jumpravas vidusskolas 

 Goda grāmatas 

noteikumi

Goda grāmatā ieraksta 1.-12.klašu izglītojamos. Ieraksti Jumpravas vidusskolas Goda grāmatā ir augstākais skolas audzēkņu un pedagogu apbalvojums par ieguldījumu skolas tēla popularizēšanā Lielvārdes novadā, Vidzemes reģionā, valstī un aiz tās robežām.

*ieguvuši 1., 2., 3.vietu Lielvārdes novada, starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādē;

*ieguvuši 1., 2., 3.vietu vai atzinībuvalsts vai Vidzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādē;

*ieguvuši 1., 2., 3. vietu Lielvārdes novada vai starpnovadu līmeņa konkursā;

*ieguvuši 1., 2., 3. vietu vai atzinību Vidzemes reģiona līmeņa konkursā;

*ieguvuši 1., 2., 3.vietu Lielvārdes novada, starpnovadu ZPD konferencē;

*ieguvuši 1., 2, 3. vietu vai atzinību valsts ZPD konferencē;

*ieguvuši 1., 2., 3.vietu Lielvārdes novada mēroga sporta sacensībās;

*ieguvuši 1., 2., 3.vietu valsts vai Vidzemes reģiona sporta sacensībās;

*ieguvuši 1., 2., 3.vietu  Lielvārdes novada, starpnovadu mēroga mākslinieciskās pašdarbības vai interešu izglītības konkursā, olimpiādē;

*ieguvuši 1., 2., 3.vietu valsts vai Vidzemes reģiona mēroga mākslinieciskās pašdarbības vai interešu izglītības konkursā, olimpiādē;

*ieguvuši citus iepriekš minētajiem panākumiem līdzvērtīgus

maijā

Jumpravas vsk. apbalvojumi:

nominācija (turpmāk –Nominācija)

Zelta liecība 1.-12.kl.

Mācību sasniegumu vērtējumi liecībā: 1.-4.kl. 9 un 10 balles, 5.-12.kl. 8, 9, 10 balles;

1.semestra un 2.semestra beigās

Nominācija

Sudraba liecība 1.-12.kl.

Mācību sasniegumu vērtējumi liecībā: 7, 8, 9, 10 balles

1.semestra un 2.semestra beigās

Nominācija

Bronzas liecība1.-12.kl.

Mācību sasniegumu vērtējumi liecībā: 7, 8.9.10 balles ir pieļaujami ne vairāk kā divi vērtējumi 6 balles,

1.semestra un 2.semestra beigās

Nominācija

Atbildīgākā klase 5.-12.kl.

Ja klase kopā ieguvusi vismaz 100 punktus (noliek somas gaitenī pie loga, ēd ēdnīcā, uz stundu ierodas laicīgi, nekavējot stundu sākumu, ir atbildīgi, cieņpilni rūpējas par drošību) apzinīgi pilda APU Ekskursija uz Draugiem.lv vai citu veiksmīgu uzņēmumu

2.semestra beigās

Pārbaudes darbi

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Seko Facebook

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktora p.i.:

T:+371  29459218

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravasvsk@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Lielvārdes novads 

LV-5022

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola reģ. nr. 4313901325